Archief Nieuwsberichten 2011


december
Aanmelden kampioenen voor huldiging
Jaarlijkse ledenvergadering op 26 maart 2012
Contacten gemeente Feanwâlden Foarút
Baggeren Feanwâldsterfeart en Feanwâldsterwâlfeart

november
Feanwâlden Foarút
Werkgroep MFC druk aan de slag
Skatebaanplan
Dantumadielers: Geen herindeling zonder Kollumerland

oktober
Problemen pinautomaat Rabobank opgelost
Meerderheid raad wil geen onderzoek herindeling
Jeugd praat met gemeente en Dorpsbelangen over afronding skatepark
Gesprek met verenigingen over toekomst dorpshuis / MFC
Druk ´dwaande´ met Centrumplan Feanwâlden
Ontwikkelingen inzake toekomst Gemeente Dantumadiel
Bijeenkomst oprichting Stichting Dorpshuis

september
Korfbalvereniging viert 40-jarig bestaan
Feanwâlden Foarút!
In memoriam, Pieter Anema, erelid Dorpsbelangen
Aanbieding concept-raport Kansen in Kernen

augustus
Contacten met de gemeente
Dorpsstatus Feanwâldsterwâl
Stekje ´De Spitplaats´
Wetterplan
Contributie en Lidmaatschap

juli
Nieuw plan B&W voor zwembad "de Frosk", actie gaat gewoon door op 19 juli
Actie zwembad "de Frosk" op 19 juli
Opening Stekje "Oer de Wiel" op 27 juli
Eigen site voor Wetterplan

juni
Doarpswurk: oproep De Schatten van Fryslân
ANWB/VVN: oproep fietsbelevingsonderzoek

mei
Bedankt, een ieder die de Manifestatie tot een succes heeft gemaakt
Feanwâlden gaat krimp te lijf
Kom zaterdag 14 mei naar de manifestatie op de Koemarkt

april
Feanwâlden Foarút: manifestatie 14 mei Koemarkt

maart
Echte ´wrotter´ Harm de Boer ontvangt Wrotterspriis 2011
Kampioenen 2010 gehuldigd tijdens ledenvergadering
Jaarstukken ledenvergadering online te raadplegen
Roeli van Til nieuw bestuurslid
Gemeentewurk werkt
Contacten met de gemeente
Geen AZC in Feanwâlden

februari
Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering
Teeling Petfood op schema naleving convenant

januari
Jaarlijkse ledenvergadering 28 maart 2011
Opgave plaatselijke Kampioenen
Geen Alde Maaie in 2011
Uitnodiging infoavond herinrichting Rûnwei 17 februari
Contacten met de gemeente
Aanmelden kampioenen voor huldiging

Tijdens de jaarvergadering is het een goede traditie om onze plaatselijke kampioenen te huldigen. Graag ontvangen wij schriftelijk voor 1 maart a.s. de namen en adressen van die personen, die Fries en/of Nederlands kampioen zijn geworden in 2011 en die wonen in Feanwâlden of Feanwâldsterwâl. Voor groepen die kampioen zijn geworden, betekent dit dat alleen de inwoners van onze dorpen worden gehuldigd.

terug naar boven


Jaarlijkse ledenvergadering op 28 maart 2012

Noteer alvast de datum van de jaarlijkse ledenvergadering in uw agenda: maandag 28 maart 2012 in De Mienskip. De agenda van deze bijeenkomst is te lezen in het komende maartnummer van Doarpskompas en op deze site. Wij verwachten tijdens de jaarvergadering meer te kunnen meedelen over Feanwâlden Foarút. Alle leden zijn van harte welkom.

terug naar boven


Contacten gemeente over Feanwâlden Foarút

Op 14 december heeft het dagelijks bestuur van Dorpsbelangen een positief gesprek gehad op het gemeentehuis met de drie wethouders en de gemeentesecretaris. Het doel van dit gesprek was Dorpsbelangen bij te praten over de stand van zaken in de ontwikkelingen betreffende het centrum van Feanwâlden, het MFC/dorpshuis, de woningbouw in het dorp, het stationsgebied en het industrieterrein.

Dorpsbelangen heeft de indruk, dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om een aantal ingrijpende zaken voor elkaar te krijgen. Er is vooruitgang geboekt, maar de kip is nog steeds aan het broeden... Wij dienen met zijn allen dus nog geduld te hebben. Maar het beslissende moment komt naderbij. Ook twee bestuursleden van De Schierstins waren aanwezig, want ook voor de Schierstins zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande.

terug naar boven


Baggeren Feanwâldsterwâlfeart en Feanwâldsterfeart

Na eerder overleg deze zomer, met de gemeente en het Wetterskip, hebben we mogen vaststellen dat zowel de Feanwâldsterwâlfeart als de Feanwâldsterfeart zijn gemaaid en opgeschoond. Op basis van afspraken mochten we aannemen dat de Feanwâldsterwâlfeart ook zou worden uitgebaggerd, wat voor het vaarverkeer vanaf Dûke Lûk een belangrijke verbetering zou zijn. Als Dorpsbelangen zijn wij blij dat deze klus zo tegen het einde van het jaar nog is opgepakt.

terug naar boven


Feanwâlden Foarút (pb. gem. Dantumadiel 25 november 2011)

De komende tijd gaat de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. samen met de gemeente aan de slag om de ´Routekaart naar vitale dorpen´ uit te voeren. Op 14 mei 2011 vond de Manifestatie ´Feanwâlden Foarút´ plaats op de Koemarkt in Feanwâlden. Tijdens deze manifestatie is ´De Routekaart naar vitale dorpen´ gepresenteerd.

De Routekaart bevat de gemeentelijke visie voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen, die in overleg met de verenigingen van dorpsbelangen in Dantumadiel tot stand is gekomen. In de routekaart zijn voor elk dorp de prioriteiten bepaald. Ook Feanwâlden heeft haar prioriteiten bepaald. Dit is verwoord in de dorpsvisie die begin 2009 is aangeboden aan de gemeente.

Het dorp en de gemeente staan gezamenlijk voor een aantal flinke uitdagingen zoals: Het Multifunctioneel Centrum (MFC), de doorontwikkeling van de Koemarkt, nieuwbouwplan Feanwâlden-Oast en het stationsgebied. Een commissie van toekomstige gebruikers van het MFC gaat de komende tijd na hoe het MFC kan worden opgezet, beheerd en geëxploiteerd. Onderzoek naar uitbreiding van De Schierstins met een nieuwe entree en het opwaarderen van de functies van dit historisch pand is ook een belangrijke ontwikkeling. Volgens gemeente en het bestuur van dorpsbelangen kunnen De Schierstins en een MFC elkaar versterken. Dat is dan ook de opgave waar beide partijen aan willen werken.

Zowel de gemeente als de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. beseffen dat er, in deze tijden van bezuinigingen, moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Toch hebben beide partijen vertrouwen in een goed resultaat, aangezien men één doel voor ogen heeft: een leefbaar Feanwâlden door een goed evenwicht tussen woningaanbod, voorzieningenaanbod en ruimtelijke kwaliteit.

terug naar boven


Werkgroep MFC druk aan de slag (november 2011)

De afgelopen weken is op initiatief van Dorpsbelangen een aantal mensen gevraagd om deel te nemen in de werkgroep die aan de slag gaat met het MFC/dorpshuis. We zijn blij dat vrijwel iedereen die we benaderd hebben, ook zijn medewerking heeft toegezegd.

De werkgroep bestaat momenteel uit 14 personen. Verschillende verenigingen en stichtingen zijn vertegenwoordigd. Vanuit Dorpsbelangen hebben Roel Dijkstra en Durk Lammers zitting in de werkgroep. Wander Slomp is voorzitter van deze zelfstandig functionerende werkgroep die op basis van haar bevindingen t.z.t. rapport zal uitbrengen aan het bestuur van Dorpsbelangen.


Op 16 november is de werkgroep voor het eerst bijeengekomen. Onder leiding van Minne Hovenga van Doarpswurk hebben de leden onder meer gesproken over de te zetten stappen. Stap 1 is nu: inventarisatie. Afgesproken is dat de werkgroep op korte termijn met potentiële / toekomstige gebruikers van het MFC om tafel gaat om eisen en wensen te inventariseren. Zo zal een duidelijk beeld ontstaan van wat er aan accomodatie en faciliteiten nodig is. In februari hoopt de werkgroep de inventarisatie af te ronden.

terug naar boven


Skatebaanplan (november 2011)

In de tweede week van november kregen we bericht van de gemeente: er is dit jaar nog 4000 euro beschikbaar voor onderhoud van de skatebaan. Dat is natuurlijk een prachtig bedrag!

Van dit budget worden nieuwe bankjes en prullenbakken aangeschaft. En misschien zelfs nog een nieuw sporttoestel. Want de kapotte tafeltennistafel mag van de jeugd wel plaats maken voor iets anders.

Hoe het een en ander er precies uit komt te zien, laat de gemeente nog weten. In ieder geval heeft de jeugd in overleg met gemeente en dorpsbelangen (ma. 14/11) duidelijk kunnen maken wat zij wenst.

Jeugd- en jongerenwerk had ook nog een verrassing. Het huidige skatepark krijgt binnenkort namelijk een nieuwe ´look´! Een graffiti kunstenares zal samen met de jeugd de rams pimpen. Zo wordt het skatepark niet alleen vóór onze jeugd maar ook echt ván onze jeugd! Wordt vervolgd...

terug naar boven

Dantumadielers: Geen herindeling zonder Kollumerland (november 2011)

Uit het onderzoek onder de inwoners / dorpsbelangleden van Dantumadiel naar hun mening omtrent gemeentelijke herindeling in onze regio, komen twee zaken duidelijk naar voren:
* voorkeur voor samenwerking boven fusie
* duidelijke keuze voor Kollumerland als ´combinatiepartner´ van Dongeradeel of Tytsjerksteradiel.

De resultaten uit de enquête en de gezamenlijke gesprekken van de dorpsbelangen, vormen de basis voor een advies aan het gemeentebestuur.
Het adviesrapport is dinsdag 8 november aan het college van B&W aangeboden. Ook de gemeenteraad heeft het stuk ontvangen.

U kunt de resultaten en het advies hier nalezen (pdf).

terug naar boven


Problemen pinautomaat Rabobank opgelost (oktober 2011)

Dorpsbelangen heeft in de eerste week van oktober klachten ontvangen over het functioneren van de pinautomaat bij de Rabobank. Vaak liet deze het afweten. Soms werkte de pinautomaat weer wel. Dit speelde al een aantal dagen en was erg vervelend, omdat het de enige pinautomaat in het dorp is. Dorpsbelangen heeft hierover contact opgenomen met de Rabobank. Het bleek dat er een nieuw onderdeel besteld moest worden, wat enige tijd heeft gekost. Daarbij komt dat de pinautomaat storingsgevoeliger is, omdat de automaat beter beveiligd is tegen fraude.
Op 12 oktober kreeg Dorpsbelangen een telefoontje van de Rabobank dat de geldautomaat het weer goed doet.

terug naar boven

Meerderheid raad wil geen onderzoek herindeling (pb. gem. Dantumadiel, 12 oktober 2011)

De meerderheid van de gemeenteraad wil geen onderzoek naar een mogelijke herindeling. Dat bleek in de extra raadsvergadering op dinsdag 11 oktober over de toekomst van Dantumadiel.

De raad werd drie scenario´s voorgelegd:
1. Zelfstandig blijven, zowel bestuurlijk als ambtelijk;
2. Volledige ambtelijke fusie;
3. Herindeling met meerdere partners

De raad heeft besloten om scenario´s één en twee uit te laten werken door de ambtelijke organisatie ter voorbereiding op een raadsvoorstel en -besluit. De uitwerking wordt uiterlijk 10 november 2011 naar de raad gestuurd.

terug naar boven

Jeugd praat met gemeente en Dorpsbelangen over afronding skatepark (oktober 2011)

Maandagmiddag 10 oktober konden de leerlingen van groep 8 van beide basisscholen met Dorpsbelangen en de gemeente in gesprek over de afronding van het skatepark. Ook andere gebruikers waren van harte welkom bij het gesprek dat plaatsvond op het skatepark zelf.

Dat het park nog niet ´klaar´ is, was Dorpsbelangen wel duidelijk na een aantal klachten over de skatebaan. Zo ontbreken bijvoorbeeld zitbankjes en prullenbakken. Ook zou de jeugd graag een hokje of overkapping op het terrein zien. Daarnaast zijn er wat verschillende ideeën over extra sporttoestellen op het park.

Zitbankjes en prullenbakken gaan er zeker komen. Met de jeugd is afgesproken dat er verder uitgezocht wordt hoeveel geld er beschikbaar is om de andere wensen uit te voeren. Hoe het skatepark er straks uit komt te zien, is mede aan de gebruikers zelf. De jeugd krijgt dan ook de kans om samen met de gemeente materiaal aan te schaffen en het terrein verder in te richten. Wordt vervolgd.

terug naar boven

Gesprek met verenigingen over toekomst dorpshuis / MFC (oktober 2011)

Er heeft op 5 oktober een eerste gesprek plaatsgevonden tussen diverse verenigingen in het dorp en Dorpsbelangen. Minne Hovenga van Doarpswurk was ook aanwezig. Hovenga hield een duidelijk verhaal over welke stappen er genomen moeten worden, voordat het dorpshuis een feit is. Op één punt was hij heel beslist: er moet in het dorp bereidheid en draagvlak zijn om samen het dorpshuis bestaansrecht te geven en in stand te houden.

Het ziet ernaar uit, dat over de realisatie van een dorpshuis / MFC aan het eind van het jaar meer bekend is. Om tegen die tijd hierop adequaat in te kunnen spelen, is het noodzakelijk dat er een stichting wordt gevormd. Deze stichting ‘dorpshuis in oprichting’ heeft als taak de belangen van de toekomstige gebruikers samen te brengen en te behartigen. Dit kunnen belangen zijn bij de bouw, de inrichting en de exploitatie van het dorpshuis. Dorpsbelangen benadert momenteel inwoners met het verzoek om zitting te nemen in een werkgroep, die een aantal zaken op een rij gaat zetten, voordat de stichting een feit kan zijn.

terug naar boven

Druk ´dwaande´ met Centrumplan Feanwâlden (oktober 2011)

Op 4 oktober heeft Dorpsbelangen een verhelderend gesprek gehad met het College van BenW. Op de agenda stond onder meer de toekomst van het Centrum van Feanwâlden. Verder waren bij het gesprek aanwezig de projectleider voor Feanwâlden, Benjo Verberkt, dorpencoördinator Sietske Postma en Jacoba Talma van Romtlike Oardening en Miljeu.

Achter de schermen is men intensief bezig om voor het centrum van ons dorp een goed plan te realiseren. Omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn en een aantal zaken van elkaar afhangen, is het ingewikkeld. Dit kost tijd. Wij zullen nog tot in december geduld moeten hebben. Er is ons beloofd dat men dan naar buiten komt met de vorderingen van het plan, dat zowel de Koemarkt als het MFC betreft. Het doel is om het hart van het dorp af te maken.

terug naar boven

Ontwikkelingen inzake toekomst Gemeente Dantumadiel (oktober 2011)

Op 1 oktober is de enquête van de gezamenlijke dorpsbelangen in Dantumadiel over de toekomst van onze gemeente gesloten. Er wordt nu gewerkt aan de analyse en rapportage van de onderzoeksgegevens. De resultaten zullen z.s.m. aangeboden worden aan het gemeentebestuur.

De gemeenteraad komt op 11 oktober a.s. in een extra vergadering bijeen om een voorgenomen besluit te nemen over de bestuurskracht en daaraan gekoppeld de toekomst van onze gemeente. Deze openbare opiniërende / besluitvormende raadsvergadering begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

terug naar boven

Bijeenkomst oprichting Stichting Dorpshuis (oktober 2011)

Op 5 oktober aanstaande vindt er een gesprek plaats tussen een aantal verenigingen en dorpsbelangen om te komen tot de oprichting van een Stichting Dorsphuis in Oprichting. Onlangs hebben een aantal verenigingen die gebruik maken van De Mienskip een uitnodigingen ontvangen voor dit gesprek. Een dergelijke stichting is noodzakelijk om meteen aan de slag te kunnen gaan als de ontwikkelingen rondom het dorpshuis / Multifunctioneel Centrum in een stroomversnelling komen. En dat moment komt steeds dichterbij. Minne Hovenga van Doarpswurk zal bij de gesprekken aanwezig zijn.

terug naar boven

Korfbalvereniging viert 40-jarig bestaan (september 2011)

In Feanwâlden is de korfbalvereniging al 40 jaar lang actief!
Dit feit werd in september twee dagen lang gevierd.
Dorpsbelangen was uitgenodigd voor de receptie en kwam met felicitaties en een cadeautje.

terug naar boven

Feanwâlden Foarút! (september 2011)

Feanwâlden Foarút: sinds 14 mei lijkt het een beetje stil te zijn... Hoe is het achter de schermen? Vorig jaar hebben BenW en Dorpsbelangen in september voor een nuttig gesprek met elkaar om de tafel gezeten. Ieder jaar zo´n bijeenkomst is een wens van Dorpsbelangen. Daarom hebben wij een brief verzonden aan het College van BenW met het verzoek voor een gesprek. Dit gesprek zal zijn op 4 oktober a.s. De belangrijkste gespreksonderwerpen zullen zijn: de stand van zaken rond het dorpshuis (MFC) / bibliotheek en het centrumplan, ontwikkelingen en afspraken met betrekking tot bestemmingsplan Feanwâlden Oost en de communicatie tussen onze dorpen en de gemeente. Nieuws(gierigheden) die in het gesprek naar voren komen vindt u op de site en in Doarpskompas!

terug naar boven


In memoriam: Pieter Anema, erelid (september 2011)

Ons erelid, Pieter Anema is op 3 september vrij onverwacht overleden.

Pieter Anema is voorzitter geweest van Dorpsbelangen van 1987 tot 1995. Bij zijn aftreden om statutaire redenen is hij benoemd tot erelid, lazen wij in de archiefstukken. Volgens Ansche Miedema destijds: "..in echte foarsitter. In man dy´t de saakjes regelt en syn paadtsje mear as skjinmakket. Het dorp heeft veel aan hem te danken. Nu hij weggaat, kunnen we wel janken." Ook Pieter Anema maakte zich al sterk voor verbetering van het centrum van ons dorp!

Zijn vrouw, Ym Anema en de kinderen wensen wij veel sterkte toe.

terug naar boven

Aanbieding concept-rapport Kansen in Kernen (september 2011)

In de rustige zomertijd, op 18 juli, is aan wethouder Roelof Bos het concept-rapport van de werkgroep Kansen in Kernen aangeboden. Deze werkgroep, bestaande uit inwoners, belanghebbenden en ondernemers hebben zich samen met Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud ruim een jaar gebogen over de kansen, die ontstaan op en langs de Zuiderweg en Rondweg na realisatie van de Centrale As. In het rapport is de nieuwe invulling van dit gebied te lezen. Wie meer wil weten, kan het rapport inzien bij Dorpsbelangen.

terug naar boven

Contacten met de gemeente (augustus 2011)

Met de gemeente Dantumadiel is er in juni en juli contact geweest over het volgende:

- Op het gemeentehuis heeft er twee keer een gesprek plaatsgevonden rond het centrumplan voor Feanwâlden.
Het is nu even een stille periode, in de zomer. We wachten met belangstelling af of er deze herfst concrete afspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente, hetgeen wel de bedoeling is.

- In het kader van de concept routekaart ´Op weg naar vitale dorpen´ heeft Dorpsbelangen in een brief aan de raad en het college laten weten, dat wij ervan uitgaan dat het bestemmingsplan voor Plan Oost ontwikkeld wordt. Dit is ons vorig jaar ook toegezegd. Enkele teleurstellende, recent gemaakte opmerkingen gaven echter aanleiding tot deze brief.

- Voorzitter Roel Dijkstra heeft zich met iemand van het Wetterskip Fryslân en twee gemeente-ambtenaren op de hoogte gesteld van de situatie rond het dichtslibben van de Feanwâldsterfeart en de Feanwâldsterwâlfeart.

Beide vaarten zijn schoongemaakt. De Feanwâldsterwâlfeart is echter te ondiep. Er dienen nog stappen gezet te worden, voordat deze vaart de status van vaarsloot voor de kleine recreatievaart kan krijgen. De gemeente gaat hier binnenkort werk van maken.

terug naar boven

Dorpsstatus Feanwâldsterwâl (augustus 2011)

Er is met de gemeente Tytsjerksteradiel over de dorpsstatus van Feanwâldsterwâl gesproken.
Wij zijn blij, dat het is gelukt dat nu ook Tytsjerksteradiel de dorpsstatus erkent.

terug naar boven

Stekje De Spitplaats (augustus 2011)

Een afvaardiging van Dorpsbelangen is aanwezig geweest bij de opening van ´de Spitplaats´ in het gebied ´Oer de Wiel´ in het Bûtenfjild.

´De Spitplaats´ is een artistiek vormgegeven ´bankje´ op de nieuwe wandelroute door ´Oer de Wiel´ en is één van de 12 stekjes van het project ´12 stekjes in Noordoost Friesland´. Dit project is opgezet door Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met de provincie en de zes gemeenten in Noordoost Friesland. Op 12 locaties met een rijke geschiedenis en in een fraaie landschappelijke omgeving zijn door kunstenaars rust-/ontmoetingsplekken gerealiseerd langs wandel- en/of fietspaden.   opening stekje
stekje   Dorpsbelangen heeft onder meer de plek in ´Oer de Wiel´ genomineerd en wij zijn er dan ook trots op, dat deze plek uiteindelijk tot de 12 uitgekozen stekjes behoort. Het is een erkenning, dat ´Oer de Wiel´ een bijzonder natuurgebied is geworden.

Architecte Nynke Rixt Jukema (helemaal links op de foto) heeft het ontwerp gemaakt.

Foto's van fotograaf Jeroen van Enk

terug naar boven

Wetterplan (augustus 2011)

Sybren Ytsma van Dorpsbelangen is de trekker van het ´Wetterplan´. Dorpsbelangen probeert met dit plan aandacht te krijgen voor het water in en rondom Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. In de Dorpsvisie is hierover ook het een en ander gezegd. Het blijkt dat in vroeger tijden de waterwegen in deze omgeving van groot belang waren. Iets wat men nu niet meer kan zeggen. Lees meer over het plan op de projectsite van het ´Wetterplan´.

terug naar boven

Contributie en lidmaatschap (augustus 2011)

De heer Rindert Vos komt in september weer bij u langs om de contributie van € 3,50 per jaar te innen.

Bent u nog geen lid, meld u dan aan bij het secretariaat. Dorpsbelangen behartigt de belangen van alle inwoners als het gaat om de leefbaarheid in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Als de plannen die er liggen, doorgaan in de nabije toekomst, dan zal er veel veranderen in en rond onze dorpen. Hoe meer leden, hoe invloedrijker wij kunnen zijn. Ieder nieuw lid is welkom!

terug naar boven
Nieuw plan B&W voor zwembad de Frosk, actie gaat gewoon door op 19 juli (juli 2011)

B&W van Dantumadiel komen met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad: overname door de Conegroep en zwembad blijft 10 jaar open. De gemeenteraad mag op 19 juli haar oordeel uitspreken. Het is nog ongewis of zij voor of tegen zijn. Het kan dus nog een ´nee´ worden.

Daarom blijft het actiecomité ´Wy kinne ús swimbad net misse´ actie voeren.
De actie zoals eerder beschreven (zie onderstaand bericht), gaat dan ook gewoon door. Bovendien is er nog altijd geen oplossing voor het schoolzwemmen. Uw komst op de publieke tribune wordt dan ook op prijs gesteld.

terug naar boven

Actie zwembad De Frosk op 19 juli (juli 2011)

B&W van Dantumadiel zullen de gemeenteraad voorstellen om zwembad ´de Frosk ´ in de Westereen zo spoedig mogelijk te sluiten. Wethouder Bos heeft dit op 4 juli bekendgemaakt, de gemeenteraad beslist op 19 juli.

Om de gemeenteraad tot andere gedachten te bewegen, roept het actiecomité ´Wy kinne ķs swimbad net misse´ uit De Westereen iedereen op om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. Publiek is welkom op de publieke tribune van de raadszaal om 19.00 uur. Er rijden GRATIS bussen vanaf het zwembad naar het gemeentehuis. Vertrek vanaf 18.30 uur. Meerijden? Geef u/je dan op bij Marja Stavorinus via tel. 445667 of marjastavorinus@home.nl.

De gemeenteraad staat 19 juli voor een moeilijke beslissing. Honderden verschillende mensen maken elke week weer gebruik van het zwembad. Het bad is van grote betekenis voor de volksgezondheid. Er zijn zwemlessen voor jong en oud, er is schoolzwemmen, het bad heeft een sportieve en recreatieve functie.
B&W stelt op haar beurt dat er geen seieuze gegadigden zijn om de exploitatie van het bad voort te zetten. Die zijn er echter wel. Verschillende partijen hebben een half jaar geleden op basis van een gemeentelijk bestek een offerte uitgebracht.

In de voorbereiding op de begroting voor 2012 en later, kiest de gemeente er nu echter voor om de hele post "zwembad" maar te schrappen. Volgens wethouder Bos levert dat een jaarlijkse besparing op van een half miljoen euro. Dat bedrag is gebaseerd op exploitatie door de gemeente zelf. Andere partijen kunnen aardig goedkoper. Toch zal het altijd gemeenschapsgeld kosten om ´De Frosk´ open te houden en daarmee de grote sociale functie ervan te behouden.

Op 19 juli zullen diverse belangstellenden aanwezig zijn. Ook de verschillende dorpsbelangen uit de omgeving zullen vertegenwoordigd zijn, waaronder Dorpsbelangen Veenwouden e.o. U / jij komt toch ook?

terug naar boven

Opening stekje bij ´Oer de Wiel´ op 27 juli (juli 2011)

Op woensdagavond 27 juli wordt de ´Spitplaats´, het stekje dat ontworpen is door architecte Nynke Rixt Jukema feestelijk geopend in een informele setting in Feanwâlden.
Het stekje komt te liggen in het natuurgebied ´Oer de Wiel´, vlakbij de nieuwe voetgangersbrug.

Stekjes zijn bijzonder vormgegeven banken of verblijfsplaatsen.
Het stekje van Nynke Rixt Jukema is opgebouwd uit turf en borduurt voort op de geschiedenis van de omgeving.

Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom.
We verzamelen 27 juli om 20.00 op het erf van Romke Kinderman, Bûtefjild 5.
Hij is particulier natuurbeheerder van het gebied bij ´Oer de Wiel´.
Na korte presentaties van Romke Kinderman over het gebied en Nynke Rixt Jukema over haar ontwerp voor het stekje zullen we de opening van de ´Spitplaats´ vieren met jenever en droge worst.

Het idee voor het project ´12 stekjes in Noordoost Fryslân´ is voortgekomen uit de Fryske Fiersichten in 2006.
Op 20 mei 2011 was de officiŽle opening van het project met de onthulling van het eerste stekje in Wânswert.

terug naar boven

Eigen site voor Wetterplan (juli 2011)

Volg de ontwikkeling inzake het Wetterplan via de speciale site die hiervoor gemaakt is.
Lees verder >>

terug naar boven

De Schatten van Fryslân / oproep van Doarpswurk (juni 2011)

De Schatten van Fryslân, onder deze naam is onlangs een project van start gegaan waarbij zoveel mogelijk dorpswebsites in Fryslân gekoppeld worden aan de data base van Friesland Wonderland. Zo´n koppeling betekent dat de website in één keer verrijkt wordt met prachtig materiaal over het betreffende dorp en de omgeving: tekst- en beeldmateriaal over de cultuurhistorie. de natuur, het landschap, bezienswaardigheden, etc. Daarnaast wordt een overzicht geboden van toeristische voorzieningen en accommodaties.

´Nijsgjirrige´ informatie
FrieslandWonderland is voor iedereen ´nijsgjirrich´. Voor de één zal de informatie grotendeels nieuw zijn en de eigen woonomgeving in een ander, breder perspectief plaatsen, voor de ander is het misschien deels of helemaal ´bekende kost´ en aanleiding om te reageren met verbeteringen / of aanvullingen. Nieuwsgierig? Kijk op www.frieslandwonderland.nl.

Nieuw materiaal gevraagd
Heeft u geschikt materiaal en wilt u een bijlage leveren aan het project De Schatten van Fryslân? Neem dan contact op met Dorpsbelangen of rechtstreeks met FrieslandWonderland via info@frieslandwonderland.nl.

Bijzondere aandacht: emigranten
Voor een nieuw thema is FrieslandWonderland nog opzoek naar informatie over mensen die ooit vanuit het dorp naar het buitenland verhuisd zijn: namen van emigranten, jaar van vertrek en land van bestemming; en eventueel ook geboorte- en sterfdatum, beroep, de woonplaats(en) in het buitenland, etc. Ook anekdotes zijn van harte welkom.
(bron: mailing van Doarpswurk)

Wij hebben als Dorpsbelang Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. een link aangevraagd op de site van De Schatten van Fryslân.
Binnenkort zult u het resultaat hiervan terugvinden op de site.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u meehelpt om het project De Schatten van Frysl‚n te doen slagen!

terug naar boven

ANWB/VVN: oproep fietsbelevingsonderzoek (juni 2011)

ANWB en Veilig Verkeer Nederland starten met een groot onderzoek naar fietspaden in Fryslân. Graag nodigen we u van harte uit om op de fiets te stappen en mee te doen. We zouden u willen vragen uw oordeel te geven over o.a. de kwaliteit van de fietspaden, de verkeersveiligheid, de rustplekken onderweg en de bewegwijzering. Doet u ook mee?

Waarom een fietsonderzoek?
Fryslân is een prachtige provincie om te fietsen. Maar er bereiken ons ook klachten over de staat van de fietspaden, de verkeersveiligheid, de voorzieningen onderweg of de bewegwijzering. Daarnaast staat in het noordoosten een groot infrastructureel project op de planning. Juist in dat licht is het belangrijk kansen aan te grijpen om de fietsroutes mooi, goed en veilig te maken en te houden.

Voor welke fietsers?
Het onderzoek richt zich zowel op woon-werkfietsers en schoolfietsers als op recreatieve fietsers. Alle drie groepen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Daarnaast roepen we bezitters van een elektrische fiets op om mee te doen, want elektrische fietsen gaan wat harder en vragen bijvoorbeeld om wat ruimere bochten.

Hoeveel tijd kost het?
Er zijn vijf routes, elke route is tussen de 20 en 30 kilometer lang. U kunt één route fietsen, maar u mag er ook meerdere fietsen. Tijdens en na het fietsen heeft u wat extra tijd nodig om de vragen uit het routeboekje te beantwoorden.

In Noordoost Friesland zijn dat 3 routes:
Route 1 (ca 25 km) loopt van Damwâld via Rinsumageest, Burdaard en Dokkum terug naar Damwâld.
Route 2 (ca 20 km) loopt van Veenklooster via Kollumerzwaag richting Damwâld, dan via De Mieden en weer terug naar Veenklooster.
Route 3 (ca 30 km) loopt van Burgum via Hurdegaryp richting Leeuwarden en dan via Suwâld en Garyp terug naar Burgum, inclusief oversteek met een pontje.

Alle routes zijn rondjes, u komt dus terug op het vertrekpunt. Bij alle vertrekpunten kunt u uw auto (met fietsdrager) goed parkeren.

Mee doen?
Lees hier alle aanvullende informatie van Veilig Verkeer Nederland over het onderzoek en meld u aan!

terug naar boven

Bedankt, een ieder die de Manifestatie tot een succes heeft gemaakt (mei 2011)

Graag bedanken we een ieder die de Manifestatie van 14 mei tot een succes heeft weten te maken. Of dit nu op de voorgrond of achtergrond was, uw hulp en aanwezigheid heeft er zeker toe gedaan! Bedankt ook enthousiast publiek dat in ruime getale aanwezig was om te laten zien en horen dat we het menen: Feanwâlden Foarút!

terug naar boven

Feanwâlden gaat krimp te lijf (mei 2011)

Op zaterdag 14 mei vond de Manifestatie ‘Feanwâlden Foarút’ plaats op de Koemarkt. Tijdens deze manifestatie werd ‘De Routekaart naar vitale dorpen’ overhandigd aan gedeputeerde Hans Konst en riep het dorp de gemeente en de provincie op om samen de handen ineen te slaan om Feanwâlden in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Feanwâlden is namelijk het dorp in Noordoost Friesland, dat het sterkst gekrompen is.

Op de Koemarkt was een breed palet van activiteiten georganiseerd door lokale (sport)verenigingen. Maar ook waren er muziekoptredens van lokale sterren en acties van winkeliers. Verder was er achter de Schierstins een boekenmarkt. Gedeputeerde Konst was onder de indruk van inzet van het dorp. Feanwâlden laat duidelijk zien dat het ‘Foarút’ wil, aldus Konst. En ondanks dat concrete toezeggingen uitbleven, werd toch door gedeputeerde Hans Konst, wethouder Roelof Bos en voorzitter dorpsbelangen Roel Dijkstra de intentie uitgesproken om zich gezamenlijk in te zetten voor de leefbaarheid en vitaliteit van Feanwâlden. Dit werd onderstreept met een symbolische handdruk op een manifest.

De ‘Routekaart naar vitale dorpen’ is een document dat gezamenlijk door de gemeente en de verenigingen van dorpsbelangen in Dantumadiel tot stand is gekomen. In de routekaart zijn voor elk dorp de prioriteiten bepaald. Ook Feanwâlden heeft haar prioriteiten bepaald met als uitgangspunt een goed evenwicht tussen woningaanbod, leefbaarheid, voorzieningenaanbod en ruimtelijke kwaliteit. De komende tijd gaat dorpsbelangen samen met de gemeente verder aan de slag om de routekaart ook uit te voeren.

Zie voor een foto-impressie ook Doarpkompas van juni.


Bovenstaande foto's zijn gemaakt door: Geertje de Walle, Durk Lammers en Roel Dijkstra

terug naar boven

Kom zaterdag 14 mei naar de manifestatie op de Koemarkt (mei 2011)

Op zaterdag 14 mei van 14.30 tot ca. 16.00 uur organiseert Vereniging van Dorpsbelangen de Manifestatie Feanwâlden Foarút. Tijdens deze manifestatie overhandigt dorpsbelangen samen met wethouder Roelof Bos, omstreeks 15.00 uur de routekaart (gebaseerd op onze dorpsvisie) aan gedeputeerde J.H. Konst.

Wat is er te zien en te doen?

- Muziek door Mink, Shantykoor de Hellingbazen en Brassband Excelsior;
- Prijsuitreiking tekenwedstrijd basisscholen (tekeningen tussen 14.00 en 14.30 inleveren op de Koemarkt);
- Prijsuitreiking € 500,- (zie flyer);
- Gratis ijs voor kinderen tot 16 jaar;
- Springkussen en draaimolen voor de kinderen;
- Diverse aanbiedingen bij de winkeliers van Feanwâlden (zie flyer);
- En nog veel meer...

Kom ook op zaterdag 14 mei en laat zien dat we de handen ineenslaan om Feanwâlden leefbaar te houden! Het gaat om onze toekomst!


terug naar boven

Feanwâlden Foarút: manifestatie 14 mei Koemarkt (april 2011)

Hoe houden we de voorzieningen in het dorp op peil? Waar moeten woningen komen en voor wie? De ‘Routekaart naar vitale dorpen’ gaat over de toekomst van de kernen in Dantumadiel voor de komende 10 jaar.

Als dorpsbelangen van Feanwâlden/Feanwâldsterwâl zijn we al jaren bezig met de toekomst van onze dorpen. In 2008 hebben we na een intensief traject de dorpsvisie afgerond. De inzet van dorpsbelangen was om veel projecten in Feanwâlden van de grond te krijgen, vooral de ontwikkeling van een MFC. Helaas zagen we ondanks de inspanningen weinig resultaat. De contacten met de gemeente verliepen stroef, er waren veel partijen betrokken en alles leek met elkaar samen te hangen en daarmee ook op elkaar te wachten. Terwijl het noodzakelijk is dat er iets gebeurt in Feanwâlden.

Ons dorp krimpt al 10 jaar, het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Daarnaast hebben we te maken met een recessie. Er vindt minder nieuwbouw plaats en gemeenten en burgers hebben minder te besteden.

Wij zijn enorm blij dat in samenwerking met de gemeente Dantumadiel nu actie wordt ondernomen. We hebben samen met de gemeente de prioriteiten, voortvloeiend uit de dorpsvisie, voor Feanwâlden bepaald met als uitgangspunt een goed evenwicht tussen woningaanbod, leefbaarheid, voorzieningenaanbod en ruimtelijke kwaliteit. Deze visie is vastgelegd in de ‘Routekaart naar vitale dorpen’. In dit ontwikkelingsperspectief voor de komende 10 jaar is de basis gelegd voor de toekomst van ons dorp.

Dorpsbelangen gaat nu samen met de gemeente verder aan de slag om de routekaart ook uit te voeren, met als startschot een grote manifestatie op de Koemarkt. Verderop in deze Dorpskompas ziet u hiervoor een aankondiging. Wij rekenen er op dat u allemaal komt op zaterdag 14 mei a.s. op de Koemarkt om te laten zien dat Feanwâlden samen met de provincie en de gemeente de handen ineen slaat om Feanwâlden ook in de toekomst leefbaar te houden.

Feanwâlden Foarút!

Oant sjen op 14 mei!
Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.

terug naar boven

Echte “wrotter” Harm de Boer ontvangt Wrotterspriis 2011 (persbericht 29 maart 2011)

Feanwalden – 28 maart
Op maandagavond 28 maart ontving Harm de Boer de “Wrotterspriis” van 2011 uit handen van de voorzitter van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. Roel Dijkstra. Echte “wrotter” De Boer verdient de prijs voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor diverse organisaties in het dorp. Geheel verrast, want – net als bij een lintje – in groot geheim georganiseerd, nam de Boer de oorkonde en plaquette aan. Onder luid applaus van alle aanwezigen bij de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Veenwouden eo.

De lijst met functies en werkzaamheden is lang, zo ook de toespraak van de voorzitter. Alles moet even worden benoemd, opgesmukt met hier en daar een grappige anekdote. Want, ja, de “Wrotterspriis” verdien je dan ook niet zomaar.

Harm de Boer (geb.1939) is sinds jaar en dag betrokken bij de voetbalvereniging. Hij vervulde er de functies van jeugdleider, scheidsrechter (brutale spelers kregen steevast te horen: “je weet waar je kleren hangen”), grensrechter en leider van eerste elftal. Daarnaast was hij lid van de jeugdcommissie en bestuurslid, materiaalman en toezichthouder schoonmaak accommodaties. Als “echte wrotter” steekt hij ook zelf graag zijn handen uit de mouwen. Zeker waar het schoonmaak en onderhoud van de sportaccommocaties betreft. Zo helpt hij nog altijd iedere maandag het vuil op en rond de sportvelden en het parkeerterrein op te ruimen.

Harm de Boer deed en doet echter nog veel meer naast de voetbalvereniging. IJsclub De Eendracht van Feanwâldsterwâl kon jarenlang op zijn inzet rekenen. Als bestuurslid hielp hij bij de organisatie van wedstrijden en evenementen en tot 2009 ook met de inning van de contributiegelden. De leden van de Gereformeerde “Swettetsjerke” kennen hem als koster en de Uitvaartvereniging Veenwouden e.o. kennen in hem een toegewijd oud-bestuurslid en drager (18 jaar!). Voor Talma Hoeve heeft hij enkele jaren maaltijden bezorgd. En tot slot, want ook Harm de Boer zijn dagen kennen maar 24 uur, is hij zo af en toe in het winkeltje in Talma Hoeve te vinden.

De Boer ontving de 9e Wrotterspriis uit handen van de voorzitter van Dorpsbelangen. De Boer is door inwoners voorgedragen aan het bestuur. “De Ansche Miedema Wrotterspriis”, zoals de prijs officieel heet, is vernoemd naar de heer Ansche Miedema. Miedema heeft veel voor het dorp en haar inwoners betekend. Jaarlijks - mits er kandidaten zijn - reikt het bestuur van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. de prijs uit aan personen of organisaties die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de belangen van de dorpsgenoten.

terug naar boven
Kampioenen 2010 gehuldigd tijdens ledenvergadering (maart 2011)

Ieder jaar worden tijdens de algemene ledenvergadering de Fries en Nederlandskampioenen gehuldigd. Dit jaar waren dat er maar liefst 23. Alle kampioenen kregen een oorkonde, een waardebon en roos uit handen van Roelie van Dellen en Lien Talma.

Judo kampioenen:
Michiel Sipma, Marco van der Velde, Dennis Leistra, Nathan Klokman, Anne Simon Veenstra, Hessel Nicolai, Redmer Nicolai (tevens districtskampioen NNK), Niels Klokman, Mark Klokman en Hedwig de Jong.

Turnen en acro kampioenen:
Catrineke van der Wal, Kyara Nijboer, Ytsje de Jong, Maaike Dijkstra, Rynke Helmus, Bente Kingma, Rose Lea, Marijke Vonk, Sanne Stuivenvolt, Femke Boonstra, Corina van der Lei, Ineke Heidbuurt en Johannes Postma (tevens Nederlands kampioen).

terug naar boven
Jaarstukken ledenvergadering online te raadplegen (maart 2011)

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 28 maart om 20.00 uur in De Mienskip. Het jaarverslag en de notulen kunt u hier vast inzien.

lees hier het jaarverslag 2010 >>>
lees hier de notulen van alv 2010 >>>
lees hier de agenda van alv 2011 >>>

terug naar boven
Roeli van Til nieuw bestuurslid (maart 2011)

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 maart is Roeli van Til tot nieuw bestuurslid verkozen. Van Til neemt de plaats in van aftredend bestuurslid Lien Talma-Dijkstra.

terug naar boven
Gemeentewurk werkt (maart 2011)

Losliggende stoeptegel? Kapot verkeersbord? Meld het bij de gemeente!
De wijkteams van Gemeentewurk zorgen voor onderhoud en reparaties aan bestrating,
riolen, verkeersborden, straatmeubilair en het schoonhouden van de leefomgeving. Maar de mannen van de wijkteams zien natuurlijk ook niet alles. Hebt u een melding, wens, klacht of gewoon een vraag over het onderhoud van de openbare ruimte? Neem dan contact op met het meldpunt van Gemeentewurk.

Hoe kunt u het meldpunt bereiken?
1. telefonisch via 14 - 0511
2. via www.gemeentewurk.nl
3. via gemeentewurk@dantumadiel.eu
4. via faxnummer (0519) 298 775

Uw klacht, melding of wens is voor de gemeente van groot belang voor de verbetering van uw woon- en leefomgeving. Meld zo snel mogelijk. Dan kan ook snel worden ingegrepen.

terug naar boven
Contacten met de gemeente (maart 2011)

De afgelopen weken had Dorpsbelangen onder meer contact met de gemeente over:

1. Bestemmingsplan Oost
Op basis van afspraken met het college in september 2010 zou de procedure voor bestemmingsplan Oost spoedig worden opgestart. Verwacht mocht worden, dat dit plan dan rond maart 2012 klaar zou zijn. In februari hebben we geïnformeerd naar de stand van zaken. Toen bleek dat er vertraging was ontstaan door het haalbaarheidsonderzoek van het COA naar een mogelijk AZC.

Dit was naar onze mening niet terecht. Hiervan was immers in september nog geen sprake. Wij hopen, dat nu het AZC er niet komt, het bestemmingsplan rond de
zomer van 2012 klaar zal zijn.

Dorpsbelangen realiseert zich, dat in deze tijd van bevolkingskrimp het bouwen van woningen minder vlot kan verlopen. Maar als er een bestemmingsplan is, zijn er wel bouwmogelijkheden. Dan kunnen wij ook bekijken welke acties nodig zijn om mensen
te bewegen te blijven / komen wonen in Feanwâlden.

2. Structuurvisie Buitengebied
De gemeenten Dantumadiel en Kollumerland hebben een structuurvisie Buitengebied opgesteld. Op 16 maart was er in het gemeentehuis een inspraakmogelijkheid. Zowel mondeling als schriftelijk heeft Dorpsbelangen hierop een reactie gegeven. Met name is verzocht om in de structuurvisie aandacht te besteden aan het door Dorpsbelangen gepresenteerde waterplan.

3. Opschoondag
Zaterdag 12 maart heeft Dorpsbelangen meegedaan aan de Landelijke Opschoondag.

terug naar boven
Geen AZC in Feanwâlden (pb gem. Dantumadiel 2 maart 2011)

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben dinsdag besloten af te zien van het ontwikkelen van plannen die zouden kunnen leiden tot de bouw van een asielzoekerscentrum in Feanw‚lden.

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA, zijn in het afgelopen jaar oriŽnterende besprekingen gevoerd over de vraag of met de vestiging van een asielzoekerscentrum zou kunnen worden voorzien in de behoefte die hieraan landelijk bestaat. Ter beantwoording van deze vraag zou door het COA een onderzoek worden ingesteld. Er is met dit onderzoek tot dusver geen begin gemaakt, terwijl er wel dringend voortgang gewenst is in de verdere ruimtelijke ontwikkeling in Feanwâlden. De urgentie van de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden in Feanwâlden afwegende, heeft het college besloten af te zien van het reserveren van ruimte ten behoeve van het COA.

Het COA en de gemeenteraad van Dantumadiel zijn van het collegebesluit op de hoogte gesteld.

bron: www.dantumadiel.eu

terug naar boven
Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering

maandag 28 maart 2011 in De Mienskip om 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening
2. Huishoudelijk gedeelte
:
a. mededelingen
b. notulen ledenvergadering 2010
c. overzicht jaaractiviteiten
d. financiën
- jaarrekening 2010
- verslag en benoeming kascommissie
- begroting voor 2011
3. Huldiging van de Friese en/of Nederlandse kampioenen
4. Uitreiking van de Ansche Miedema Wrotterspriis
5. Rondvraag
6. Pauze

7. Krimp en Ontwikkelingen
Het fenomeen 'krimp' wordt belicht door de heer Eelke Nutma, directeur van Doarpswurk. Aansluitend komt de routemap 'Op weg naar vitale dorpen' aan de orde. De heer Benjo Verberkt, bouwkundige en extern werkzaam voor de gemeente Dantumadiel, legt uit wat dit voor de komende 10 jaren gaat betekenen voor Feanwâlden / Feanwâldsterwâl.
8. Sluiting

NB:
- Vanaf 23 maart zijn de notulen van de ledenvergadering 2010 en het overzicht jaaractiviteiten op de site na te lezen.
- Dan wordt ook de nieuwe bestuurskandidaat bekendgemaakt. Tegenkandidaten kunnen toe een half uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Voor ieder, die zich betrokken voelt bij onze dorpen is het programma na de pauze zeker interessant.

Tot ziens op 28 maart!

terug naar boven
Teeling Petfood op schema naleving convenant (pb gem. Dantumadiel, 3 februari 2011)

Het diervoederbedrijf Teeling Petfood in Feanwâlden heeft een nieuwe ontgeuringsinstallatie gekozen en voldoet daarmee aan de tweede stap van het convenant met de gemeente Dantumadiel.

Eerder voerde het bedrijf al een test uit met enkele proefinstallaties en leverde voor 1 januari 2011 een geurrapport aan bij de gemeente. De laatste stap in het proces is het realiseren van de ontgeuringsinstallatie voor 1 mei 2011.

Tijdens een informatieavond in november 2010 maakten de gemeente Dantumadiel en Teeling Petfood duidelijk dat via een driestappenplan de geuroverlast van het bedrijf terug werd gebracht. Dat betekende dat Teeling Petfood voor 1 januari 2011 proeven uit moest voeren met testinstallaties en een geurrapport aan de gemeente moest overhandigen.

Voor 1 februari 2011 moest het bedrijf kenbaar maken welke ontgeuringsinstallatie gebruikt ging worden. Deze installatie moet volgens het convenant voor 1 mei 2011 operationeel zijn.

"De eerste twee stappen in dit convenant zijn volgens afspraak doorlopen. We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe ontgeuringsinstallatie van Teeling Petfood voor 1 mei werkt", aldus burgemeester Arie Aalberts.

bron: www.dantumadiel.eu

terug naar boven
Jaarlijkse ledenvergadering 28 maart 2011 (januari 2011)

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering op maandag 28 maart a.s. In het bijzonder natuurlijk onze leden. Na het huishoudelijke gedeelte zullen de plaatselijke kampioenen worden gehuldigd. In het programma na de pauze verwachten wij meer te kunnen vertellen over wat er in de toekomst staat te gebeuren. De volledige agenda van de jaarvergadering leest u binnenkort hier.

terug naar boven
Opgave plaatselijke Kampioenen (januari 2011)

Volgens de traditie worden tijdens de jaarvergadering onze plaatselijke kampioenen gehuldigd. Graag ontvangen wij schriftelijk voor 1 maart a.s. de namen en adressen van die personen, die Fries en/of Nederlands kampioen zijn geworden en die wonen in Feanwâlden of Feanwâldsterwâl. Voor groepen die kampioen zijn geworden, betekent dit dat alleen de inwoners van onze dorpen worden gehuldigd.


Geen Alde Maaie in 2011 (januari 2011)

Dit jaar vinden er geen activiteiten plaats rond Alde Maaie. De organisator krijgt de subsidies niet rond. Dit betekent niet dat het vorig jaar om een eenmalige activiteit ging. Voor volgend jaar worden opnieuw de schouders eronder gezet om Alde Maaie tot een prachtig evenement te maken.

terug naar boven
Uitnodiging infoavond herinrichting Rûnwei 17 februari (januari 2011)

Op donderdag 17 februari a.s. is er een tweede info-avond over de herinrichting van de Rûnwei en het stationsgebied/transferium. Deze avond worden de plannen gepresenteerd die zijn uitgewerkt na de eerste info-avond in september. Wilt u ook de visie op de nieuwe inrichting van het stationsgebied / Rûnwei bekijken? Loop dan donderdag 17 februari ook binnen in 'Lian'. U bent vanaf 19.30 uur welkom. Om 20.00 uur is er een centrale presentatie van de visie. Vooraf en na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Zie voor meer info ook de uitnodiging in Doarpskompas van februari.

terug naar boven
Contacten met de gemeente in januari (januari 2011)

Met de gemeente is er contact geweest over:

De viering van Oud en Nieuw
In het voorjaar komt er een evaluatie met alle betrokken partijen in de hele gemeente. Ook wordt er over gesproken om de Oud- en Nieuwvoering in de toekomst anders aan te pakken.

Het jeugdwerk in de gemeente
Het jeugdwerk is ondergebracht bij stichting Het Bolwerk in Dokkum. Met twee jeugdwerkers is de situatie besproken, nu de Waldpyk is opgeheven.

De routemap 'Op weg naar vitale dorpen'

Actief burgerschap (placemaking/placekeeping)

Het haalbaarheidsonderzoek AZC
Hieromtrent zijn geen ontwikkelingen te melden.

Ook heeft Dorpsbelangen de nieuwjaarsreceptie bezocht.

terug naar boven

Berichten uit voorgaande jaren vindt u terug in het Archief 2010 en Archief 2009.

Twitter overzichtapril 2014Aftreden Dijkstra als voorzitter

maart 2014Bine en Bouwe: voor leefbaarheid dorpen

lees verder >>>

meer nieuws bij ACTUEEL

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de 3e maandag vd maand.
De eerstvolgende vergadering is op 16 juni in Dûke Lûk.
Stukken ter behandeling graag inleveren bij het secretariaat.

De Wrotterspriis wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en gaat naar een echte Wrotter! Wat dat is?
zie de criteria >>>


Nieuw in Feanwâlden / Feanwâldsterwâl komen wonen? Word ook lid van Dorpsbelangen! En help ons zo om ook úw belangen als inwoner zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Wilt u een wijziging of opzegging doorgeven? Meld ons dit dan zo spoedig mogelijk: aanmelding, wijziging lidmaatschap >>